Bailout Outrage

icjlaw

Bailout Outrage ความโกรธเกรี้ยวของประชาชนเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2008-09 เป็นกรณีในจุด หลายปีที่ผ่านมาราคาหุ้นและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ปรับต […]